Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9846 2503 500
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
3065 68d9 500
Für Diplo, der das Knien an Wänden perfektioniert hat :D
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasucznik sucznik
8425 19c3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasucznik sucznik
1440 8508 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasucznik sucznik
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viasucznik sucznik
Reposted fromsapnai sapnai viarats rats
4143 592f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viarats rats
8764 d208 500
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
2422 3008 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viakedavra kedavra
8242 3dff
Reposted fromoll oll viafalkaa falkaa
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl